نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » آغاز هشتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام