نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » برای پنجمین سال پیاپی، یک ایرانی در بین نخبگان اقتصادی جهان اسلام