نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » خبرنامه هفتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام