نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » نماینده ایران برای چهارمین سال متوالی در بین نخبگان اقتصادی جهان اسلام قرار گرفت