نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » نمایندگان ایران در هفتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام در کنار بیش از 50 کشور اسلامی به ارائه دستاوردهای خود پرداختند