نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » گزارش تصویری هشتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام2017