نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » گزارش اخبار شبکه 3 سیما در مورد هفتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام