نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » گزارش کلی هشتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام