نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » یک زن کارآفرین ایرانی موفق به دریافت جایزه زنان موفق جهان اسلام (رانیا) شد