نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام » مراسم اهدای جوایز نخبگان اقتصادی جهان اسلام